Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

zouza
5665 f149 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianot66 not66
zouza
zouza
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
zouza
1243 be7a 500
zouza
8960 87c0
Reposted frompesy pesy viaphilomath philomath
zouza
4739 baa7
love
zouza
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viakiteandra kiteandra
zouza
8719 17b1 500
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
zouza
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaottak ottak
zouza
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaottak ottak
zouza
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viacukrowa cukrowa
zouza
2596 f8dd 500
zouza
zouza
zouza
zouza
9199 e6aa 500

October 18 2018

zouza
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
zouza
zouza
Reposted fromFlau Flau viaphilomath philomath
zouza
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl