Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
zouza
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viainspirations inspirations
zouza
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
zouza
scentless flowers by Agnes Cecile
Reposted fromintotheblack intotheblack viaginsty ginsty
zouza
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianihuhu nihuhu
zouza
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viapassionative passionative

December 03 2017

zouza
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa vianergo nergo
zouza
zouza
zouza
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
zouza
3729 f6e7
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaiindependentt iindependentt
zouza
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Reposted fromPoranny Poranny viaiindependentt iindependentt
zouza
3165 c543 500
Reposted fromZircon Zircon viaoxygenium oxygenium
zouza
zouza
4366 c08a
mortal and divine
Reposted fromnazarena nazarena
zouza
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
zouza
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viagdziejestola gdziejestola
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl