Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

zouza
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viacoffeebitch coffeebitch
zouza

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdziejestola gdziejestola
zouza
8019 c5cb 500
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
zouza
Straciliśmy kontakt,
drogę dusz do własnych serc.
Gdzieś zaginął złoty klucz
i nadciąga zmierzch.
Coraz trudniej żyć, bez uczuć.
Coraz gorzej jest.
— Wilki; Czystego Serca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4215 b8f5
Reposted fromjecer jecer viacoffeebitch coffeebitch

September 14 2017

zouza
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaworthit worthit
zouza
1728 5bbc
Reposted fromoutline outline viainspirations inspirations

August 27 2017

zouza
7508 8798
Reposted fromladymartini ladymartini viaKawaiiNamida KawaiiNamida
zouza
zouza
Nie ma ludzi normalnych. Każdy związek jest trudny.
Reposted fromcachero cachero vialekkaprzesada lekkaprzesada
zouza
zouza
3120 7ead 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSenyia Senyia
zouza
8078 7093 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaunterland unterland
zouza
2231 7678
zouza
2203 5c0a
zouza
2402 eac6 500
Reposted fromtimquadrat timquadrat viaRekrut-K Rekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl