Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

zouza
zouza
9517 1d86 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
zouza
zouza
Reposted fromcube cube viagdziejestola gdziejestola
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
zouza
2356 2544
zouza
7379 7c67
zouza
6595 a87b
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola
zouza
0922 bc28
Reposted fromscorpix scorpix viamartexxx martexxx

July 27 2017

2740 0a1b 500

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

zouza
5636 2008
Reposted fromshrew shrew viagdziejestola gdziejestola
zouza
7790 b00b
zouza
zouza
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viainspirations inspirations
zouza

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu viaddrunk ddrunk

July 25 2017

zouza
7960 7ee4 500
<3
Reposted fromhighringo highringo viawasnae wasnae
zouza
zouza
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viagdziejestola gdziejestola
zouza
zouza
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl